Wijknieuws

Polencomplex De Uithof leidt tot vragen

Polencomplex
De barakken in het Polencomplex

Misschien herinnert u zich al mijn blogs over het Polencomplex in De Uithof. Uitzendbedrijf Jobcenter kreeg van de Gemeente Den Haag een stuk grond gratis ter beschikking om werknemers uit Polen te huisvesten.
Op 31 januari 2014 werd dit complex officieel geopend. Overigens, niet zonder slag of stoot, want veel wijkbewoners waren faliekant tegen. Niet alleen omdat ze bang waren voor de overlast, maar ook omdat ze vonden, dat de manier van wonen (in barakken) bijna mensonterend zou zijn.
Het leidde zelfs tot een bezwaar én beroep in 2012, wat overigens werd verworpen. Het Polencomplex kwam er dus.

Polencomplex
Norder geeft dhr. Gezici, directeur van Jobcenter Haaglanden het certificaat dat het complex voldoet aan de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten

Echter, de huisvesting zou voor een periode van maximaal 5 jaar zijn.
Inmiddels leven we in maar 2019. De maximale periode is dus al overschreden. Jobcenter wil nu het gratis gebruik van deze grond voor het Polencomplex met 10 jaar verlengen.

Raadslid Peter Bos: “Blijkbaar is er flink geld te verdienen met het aanbieden van migrantenhuisvesting. Het kan niet zo zijn dat deze commerciële partij wederom gratis grond krijgt van de gemeente. De investeringen voor de komende tien jaar zijn namelijk wezenlijk anders dan de afgelopen vijf jaar. Ook wil ik weten of de omwonenden op de hoogte zijn”.
Aldus reden voor de Haagse Stadspartij om aan de bel te trekken en schriftelijke vragen te stellen.

De overlast van Poolse werknemers in en rond De Uithof is mij persoonlijk mee gevallen. Vaak wandel ik in De Uithof op diverse tijdstippen en hinder van hun heb ik nooit gehad. Ook zij ontspannen regelmatig daar, drinken wat (ja, soms een biertje) en maken samen plezier.
Hoe het op het Polencomplex zelf eraan toe gaat kan ik niet beoordelen.
Misschien dat iemand van de lezers meer weet? En heeft u misschien overlast?

Polencomplex
Toenmalig wethouder Norder tijdens de informatieavond Polencomplex in 2010

Hieronder citeer ik de vragen, die je ook op de site van de HSP kan lezen:

Datum: 12 februari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 29 januari 2019 is er een aanvraag ingediend om de huisvesting van migratiearbeiders op het voormalige tenniscomplex aan de Lozerlaan met 10 jaar te verlengen.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent het college de aanvraag om de verleende vergunning 200904152/58 d.d. 14-10-2011 (tijdelijke huisvesting van migratiearbeiders op het tennisbanencomplex De Uithof Jaap Edenweg 2 voor een periode van 5 jaar) met 10 jaar te verlengen?
  Zie //zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-23664.html#id1-3-2-1
 2. Voorafgaand aan de bouw van het complex in 2010 en 2011 waren er veel zorgen bij omwonenden. Kan het college aangeven hoeveel klachten er de afgelopen jaren zijn geweest en of er sprake is van een acceptabele en leefbare situatie?
 3. Is het college bereid om alle belanghebbenden te informeren over de verlenging, zoals in het verleden ook is gebeurd bij de bouw van het complex (zie //denhaag.raadsinformatie.nl/document/3344432/1/RIS257207_bijlage%20concept%20bewonersbrief%20Lozerlaan%20eo). Zo nee, waarom niet?
 4. De op 14-10-2011 verleende vergunning is afgegeven voor de duur van 5 jaar. Klopt het dat het complex sinds 14-10-2016 illegaal (zonder rechtsgeldige vergunning) in gebruik is? Zo ja, waarom is sinds die tijd niet handhavend opgetreden? Zo nee, waarom niet?
 5. Is ook de gebruiksovereenkomst geëindigd op 14-10-2016 en is daarna illegaal gebruik gemaakt van het terrein? Zo nee, waarom niet?
 6. In de commissievergadering van de commissie Ruimte van 24 april 2013 zegt de wethouder SVI dat er geen nadere afspraken zijn gemaakt over de vijf jaarstermijn: “Als er over vier jaar sprake is van verlenging wordt het collegebesluit in concept voorgelegd aan de commissie. Dat moment is ongeveer een jaar voordat de exploitatie eventueel zou worden beëindigd. Als dat besluit niet wordt genomen, eindigt de periode gewoon na vijf jaar, ook als de wettelijke termijn van vijf naar tien jaar zou worden verlengd.“ Waarom is de raad in 2017 niet geïnformeerd over een mogelijke verlenging en heeft het college zich niet aan de afspraken gehouden?
 7. In 2017 oordeelde de Raad van State dat bij het bepalen van de maximale termijn van een vergunning voor tijdelijk gebruik rekening moet worden gehouden met een eerder verleende tijdelijke vergunning (zie uitspraak 201601791/1/A1). Ook volgens de WABO kan de gemeente slechts eenmaal een tijdelijke vergunning voor 10 jaar verlenen. Dit zou betekenen dat de termijn van 10 jaar ingaat op 14-10-2011 en de vergunning slechts tot 14-10-2021 kan worden verlengd. Is het college het eens met deze zienswijze? Zo nee, waarom niet?
 8. Een andere mogelijkheid is om via de uitgebreide procedure en een verklaring van geen bedenkingen een tijdelijke vergunning af te geven. Is het college van plan deze route te volgen? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het college bereid om de gemeenteraad alsnog op tijd en vooraf te informeren over de te volgen procedure? Zo nee, waarom niet?
 10. In de brief met kenmerk DSO/2010.1442 – RIS 173755 stelt het toenmalige college dat het gangbare tarief voor overnachting per nacht en per bed 10€ bedraagt. Dit bedrag is volgens het college te laag voor de initiatiefnemer om huur voor de locatie af te dragen. Is het gangbare tarief voor overnachting per nacht en per bed de afgelopen 9 jaar veranderd? Wat is dat nu?
 11. Uit de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen (RIS 174747) blijkt dat de gemeente de grond destijds gratis in bruikleen heeft gegeven voor een periode van vijf jaar. Wordt naast de vergunningverlening nog opnieuw onderhandeld over de voorwaarden en vergoeding voor het gebruik van deze locatie? Zo ja, wat is dan de inzet van het college? Zo nee, waarom niet?
 12. Is het college bereid om, zoals in DSO/2010.2032 – RIS 174747, bij vraag 5 ook genoemd is, het DSO grondbedrijf de exploitatie door Jobcenter voor de komende 10 jaar te laten controleren om zo de juiste huurprijs vast te stellen? Zo nee, waarom niet?
 13. In de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen m.b.t. staatssteun voor dit project (RIS 177005)stelde het college dat een marktwaarde voor de gebruiksvergoeding was bepaald voor het terrein van € 145.000,- voor een periode van vijf jaar. Kan het college de berekening van de actuele waarde van de staatssteun aan de raad doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
 14. In de commissievergadering van 24 april 2013 zegt de wethouder SVI dat de totale gemeentelijke kosten op dat moment € 191.000 bedroegen. Hoe hoog zijn de kosten inmiddels uitgevallen?
 15. In de brief met kenmerk DSO/2010.1442 – RIS 173755 stelt de gemeente dat Jobcenter de enige partij was die op deze locatie voor 5 jaar huisvesting wilde neerzetten. Nu het project mogelijk 10 jaar wordt verlengd: krijgen andere aanbieders ook de kans om een bod te doen? Zo nee, waarom niet?

Volgens de brandbrief van Otto Workforcee.a. – GRf 2018.74 aan de gemeenteraad van 13 maart 2018 inzake huisvesting arbeidsmigranten is er “wildgroei van aanbieders, sterke prijsopdrijving en ontoelaatbare behandeling van bewoners”.

 1. Heeft de gemeente signalen dat Jobcenter zich niet als goede werkgever en huisvester gedraagt? Zo nee, waarom niet?
 2. De vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten blijft onverminderd groot. Kan het college aangeven hoe groot de vraag naar dit type huisvesting in Den Haag momenteel is?
 3. Kan het college aangeven wat zij deze coalitieperiode doet om deze groep kwalitatief goed te huisvesten?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Please follow and like us:

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.