Disclaimer

DISCLAIMER / ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE HAAGS ALLERLEI

Helaas blijkt een disclaimer noodzakelijk te zijn, aangezien ik merk, dat derden (in het bijzonder commerciële bedrijven) mijn foto’s zonder toestemming overnemen. Met dank aan Richard Kanters van Party Mania.

Door de website van Haags Allerlei te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u mijn site voor het eerst gebruikt. Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden indien u schriftelijke toestemming heeft van Gera Nieland, oprichter en rechtenhebbende van Haags Allerlei. Voor verzoeken dienaangaande kunt u contact met mij opnemen via Gera.nieland@Gmail.com. Wel zal ten allen tijde een bronvermelding geplaatst moeten worden.

U verplicht zich materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. In geen geval kan Haags Allerlei aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Haags Allerlei.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, woord- & beeldlogo’s en iconen die betrekking hebben op Haags Allerlei houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet. U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of het welk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Gera Nieland is de intellectueel eigenaar, auteursrecht-, beeldrecht en kopijrechthouder van Haags Allerlei waarop dan ook het beeldrecht, auteursrecht en databankenrecht berust. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

Haags Allerlei, kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, zoals te downloaden foto’s, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Gera Nieland behoudt zich als oprichter, het recht voor deze bepalingen en voorwaarden ten allen tijde te wijzigen zonder daar melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Indien u vindt dat met de geplaatste foto’s inbreuk wordt gemaakt op de wet portretrecht, gaarne dit schriftelijk melden aan de organisatie.

Het is ten aller tijde verboden zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze internetsite te gebruiken voor doeleinden van derden.
De bepalingen en voorwaarden in deze DISCLAIMER zijn niet locatie of tijd gebonden, rechten zullen niet worden overgedragen en het gebruikersrecht of het uitleenrecht zal slechts na toetsing van het doel schriftelijk kunnen worden verleend voor een bepaalde tijd.

Overheid – Auteurswet 1912 | Wikipedia – Auteursrecht | Justitie – Auteursrecht