• Natuur/milieu,  Politiek,  Stadsnieuws

  Bomenkap Segbroeklaan aanstaande woensdag

  verdrietOndanks al het verzet waar ik al over schreef, worden de bomen op de Segbroeklaan komende woensdag  toch gekapt, zo lees ik op RTV-West. 

   

  En dit, ondanks dat de uitspraak van de rechter nog niet is gearriveerd!

  Het actiecomité “Laat de bomen staan langs de Segbroeklaanheeft op 3 februari een spoedfax naar het College van B&W gestuurd, met het verzoek te wachten met de bomenkap tot de overweging van de rechter is ontvangen. Er is tenslotte door de gemeente Den Haag een veilige oversteekmogelijkheid voor vleermuizen gegarandeerd.

   

   

  Het actiecomité zal ook nu nog alles in het werk stellen om de kap tegen te gaan, gesteund door de wetenschap, dat de gemeente regels inzake onder andere de Flora en Faunawet niet heeft gevolgd.

  Helaas ziet het er op dit moment niet echt rooskleurig uit.

  Ook ik vind, dat het de gemeente niet siert, dat ze de overwegingen van de rechter niet willen afwachten!

   

   

  Lees hier de spoedfax die naar het college is verstuurd:

   

   

   

  Aan het College van B&W van de gemeente Den Haag

  Postbus 12.600
  2500 DJ Den Haag

   

  Datum: 03-02-2008

   

   

  Betreft: 32 bomen Segbroeklaan

   

   

   

  Geacht College,

   

  In uw beslissing op bezwaar van 21 december 2007 heeft u besloten – op basis van het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften – om over te gaan tot de kap van 32 bomen aan de Segbroeklaan. U heeft de volgende voorschriften verbonden aan dit besluit: 

  a)       De kap van bomen met de nummers 25 t/m 28 en die van 12 t/m 16 vindt plaats na 1 november

  b)       De geplande herplant van bomen op de locatie van boomnummers 25 t/m 28 en 12 t/m 16 vindt plaats vóór 1 maart

  c)       De te herplanten bomen hebben een zodanige grootte en omvang dat daardoor een veilige oversteekmogelijkheid voor vleermuizen wordt gegarandeerd.

   

  Ons is niet duidelijk wanneer u tot rooien overgaat.

  Daarom maak ik u er graag op opmerkzaam dat er nog een aantal onzekerheden zijn, op grond waarvan wij bezorgd zijn dat u uw garantie niet zult kunnen waarmaken.

   

  De herplant m.b.v. jonge 2 eiken en de verplant van 5 jongen Iepen bieden onvoldoende garantie voor vleermuizen om over te steken. We baseren ons op de brochure van DWW (Dienst Weg- en Waterbouwkunde) van de Rijkswaterstaat waarin staat dat het voor de Gewone Dwergvleermuis nodig is dat de kronen elkaar bijna raken. Met deze halfwas bomen is het onmogelijk dat de kronen elkaar zullen raken.

  De door uw gemeente ingehuurde vleermuisdeskundige is onduidelijk over de gunstige oversteekvoorwaarden voor de kleine dwergvleermuis. Hij biedt geen zekerheid. Bovendien vliegen er nog meer soorten vleermuizen met ieder de eigen soortspecifieke eisen. Deze soorten staan niet in de quick scan die is uitgevoerd in op dracht van de gemeente. Maar ze zijn wel eerder door dezelfde vleermuisdeskundige waargenomen.

  Verder is er geen verlichtingsplan om de verstoring van vleermuizen door autolampen en lantaarns tegen te gaan. Iets waar de vleermuisdeskundige juist op heeft aangedrongen, omdat vleermuizen lichtschuwe dieren zijn.

  Kennelijk lijkt u ook niet overtuigd van uw garantie, want – in strijd met uw besluit onder IIc – denkt u eventueel constructies van netten aan te brengen. De vraag is natuurlijk of dergelijke constructies afdoende zijn.

   

  Gezien de geschetste onzekerheden enerzijds en uw garantie anderzijds verzoeken we u per omgaande en alvorens tot kap over te gaan ons ervan te overtuigen dat u uw garantie daadwerkelijk waar zult kunnen maken.

   

  De rechtbank maakt komende week haar overwegingen bekend. We vinden het niet meer dan rechtmatig dat u wacht met het rooien van de bomen – wat tot onherstelbare schade leidt – totdat de overwegingen bekend zijn opdat wij allen ons kunnen beraden over eventuele stappen.

   

  Vriendelijke groeten van

   

  J.A. Wolthuis

   

 • Natuur/milieu,  Politiek,  Stadsnieuws

  Rouwdienst kap 33 bomen op Segbroeklaan

  Dag Bomen??? Dag Vleermuizen????

   

  Segbroeklaan met op de achtergrond de vijversDe Segbroeklaan; hoe bekend voor mij!

  Als tiener “zat” ik op het 2e VCL, en in de pauzes vond ik het heerlijk langs de vijvers te lopen (en schaatsen in de winter!) door dat deel van de “Haagse Beek”, zoals mijn aardrijkskundeleraar meneer Berkhout ons indertijd vertelde.    

  Onvoorstelbaar dat de Beek (grotendeels ondergronds) uitmondt in de Hofvijver (wat de Duinbeek was)!

  Een prachtig beschermd stadsgezicht; en een ecologische verbindingszone.  

   

   

   

   

   

  De kruinen van de bomen raken elkaar
  In de bomen van de Segbroeklaan vlak bij de Fahrenheitstraat leven vleermuizen; maar liefst 4 verschillende soorten liet ik me vertellen.
  De kruinen van de bomen raken elkaar, wat voor hun heel belangrijk is.

  De reden is dat volgens de richtlijnen van Rijks Waterstaat de vleermuizen hinder ondervinden van lichtschijnsel van koplampen en lantaarnpalen als dit niet het geval is; wat dus zal gebeuren bij de kap.

  Via deze bomen gaan ze op zoek naar voedsel; ook bij het verversingskanaal.     

   

  Toen ik het gemeentebericht las dat de capaciteit van de Segbroeklaan voor het verkeer ontoereikend was, en dat deze laan verbreed zou moeten worden, was ik in eerste instantie niet bang, dat dit ten koste zou gaan van het groen aldaar; het is tenslotte een beschermd stadsgezicht, het bestemmingsplan was niet gewijzigd en de ecologische waarde is hoog.    

   

  Helaas besloot de rechter op vrijdag dat, ondanks 67 bezwaarschriften, 1200 handtekeningen, 2 vergaderingen in de Raadscommissie Verkeer en een juridische beroepsprocedure er maar liefst 33 bomen mogen worden gekapt, die juist voor de vleermuizen zo belangrijk zijn!

  Maar niet alleen voor deze dieren, ook voor onze zuurstof, ons welbevinden.

  En dat, terwijl uit een rapport dat door de bewoners organisatie zelf betaald is gebleken, een verbreding helemaal niet meer noodzakelijk is! Lees de verschillende items op de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt.   

   

  Ik begrijp er weinig van, ook omdat de gemeente Den Haag nu zegt dat “Groen kleurt de stad en daar dus ook geld voor uittrekt!

  Groen Links, medebestuurder, die ook de mond vol heeft dat groen zo belangrijk is, dat extra groen noodzakelijk is, maar als er groen gespaard kan worden, zij wel de andere kant uit lijkt te kijken…

   

  Zondag 3 februari organiseerden de bewoners van de bomenbuurt een Afscheidsbijeenkomst voor de bomen.    

   

   

  mooie tekeningen op de stoep 

   

   

  Zij hadden kransen en bloemen neergelegd bij een aantal bomen en mooie tekeningen van bomen en bloemen werden gemaakt op de stoep met stoepkrijt door kinderen en volwassenen.

   

   

  wensbriefjes in de struiken 

   

  In de struiken werden briefjes gehangen met diverse wensen en uitlatingen.

  Ook Wilem Minderhout (PvdA) en Tijmen Colijn (SP) lieten zich zien.

  Geen RTV west; al had die toegezegd ook te komen; echter deze was druk bezig met het ADO-debacle.    

   

   

   

   

   

   

   

   

  Willem Minderhout in gesprek met 2 mensen van de bewonersorganisatie

   

   

  De bewonersorganisatie is erg teleurgesteld in de gemeente, maar nog steeds enorm strijdvaardig (en terecht).

  Ik liet me vertellen dat de kap eigenlijk nog niet helemaal zeker was; de kap moet volgens de bewonersorganisatie wachten op de motivering van de rechter.

  De gemeente heeft namelijk in haar besluit indertijd een veilige oversteekplaats voor de vleermuizen gegarandeerd. De rechter heeft hiernaar drie keer gevraagd, waarop de gemeente zwak heeft geantwoord. De bewonersorganisatie is dus erg bang, dat de gemeente deze garantie helemaal niet kan nakomen!

  Tevens is er geen ontheffing aangevraagd inzake de Fauna en Florawet en ook het oude bestemmingsplan beschermd stadsgezicht is niet aangepast.

  Het wachten is dus op de motivering van de rechter; als deze voorwaarden voor de kap stelt, zou het dus nog kunnen zijn, dat de gemeente een en ander moet aanpassen.

   

  Hieronder een interview dat ik maakte met Gerwin van Vulpen van de bewonersorganisatie Bomenbuurt.

   [youtube=//www.youtube.com/watch?v=6X_Cg5Kdh74]

   

   Ik hoop, dat de kap van deze prachtige bomen niet doorgaat, en dat dit stukje groen voor Den Haag behouden mag worden. Bomen betekenen zuurstof, het groen wordt al teveel aangetast in deze stad en ze zijn karakteristiek voor de Segbroeklaan.

  Ik wens de bewonersorganisatie veel succes!

   

   

   

  Update 4 februari: Ongelooflijk maar waar.

  Van Interniek kreeg ik het bericht doorgezonden, dat gisteravond de politie de kransen en berichten die waren opgehangen heeft verwijderd.

  Worden de bomen toch zonder motivatie van de rechter omgezaagd?

  Kijk op Denhaag.org en bewonersorganisatie bomenbuurt.

   

 • Natuur/milieu

  Bomenkap in Reigersbergen voor Nationaal Automobiel Museum

  reigersbergen

  Wat is er toch met Den Haag aan de hand?

  Een stad die zich groen noemt.

  Inderdaad, er is nog groen te bespeuren, maar overal zie je dat dat afkavelt.

  In de prachtige Uithof wordt gebouwd; veel bomen zijn verdwenen.

  De Erasmuszone staat hetzelfde lot te wachten.

  En nu, 1027 bomen zijn gekapt in Park Reigersbergen. 

   

  Helaas in september 2007 oordeelde de Raad van State dat het Nationaal Automobiel Museum van Louwman toch in Reigersbergen mag komen.

  Voor wie nog weinig weet over de achtergronden klik hier voor allerlei info op Hagaz!ne (dank voor de tip Interniek!) en op deze link.

   

   bomenkap is begonnen...

   

  In Marlot, waar de Benoordenhoutseweg overgaat in de Leidsestraatweg zie je een trieste kale vlakte waar eens zoveel bomen stonden die ons van de benodigde zuurstof voorzagen. Op 24 oktober is de kap daadwerkelijk begonnen.
  Nog even, en de aanslag op schone lucht zal nog erger zijn doordat er een toeristische attractie bijkomt.

  Jammer dat er werd gezwicht voor toerisme op een stuk grond die zo waardevol was.

  Er waren toch wel andere plekken te verzinnen?

  Had het bijvoorbeeld niet op een industrieterrein gebouwd kunnen worden?

  Jammer.

   

  Het zou me niets verbazen, als ook de plannen voor het Spui nu snel uitgevoerd gaan worden.

  Als er met de bouw van het automobielmuseum begonnen wordt, zal ook de gevel van de 5 poortjes erin betrokken worden!

 • Natuur/milieu

  Bomenkap Reigersbergen mag niet doorgaan

  Reigersbergen

   

   

  Ooit leerden wij

  In mei leggen alle vogels een ei

  De vogels in Reigersbergen lieten deze planning varen

  En zijn veel eerder gaan paren

  Wat een pech voor Den Haag

  Door de rechter staan de houthakkers nu werkloos met hun zaag

   

  Een automobielmuseum is het streven

  Hoewel een bouwvergunning nog niet is afgegeven

  Die 1026 bomen kunnen makkelijk wijken

  Zodat prachtige auto’s op het landgoed mogen prijken

  Den Haag als groene stad

  Heeft toch nog bomen zat?