Wijknieuws

Een ingezonden bericht van de politie

Naar aanleiding van een gesprek met de wijkagent Arno Weijermars kreeg ik een telefonisch onderhoud met Hans Rasenberg (Chef wijkpolitie Bureau Beresteinlaan), die me het bericht mailde dat je kan lezen na “lees verder”.

Ik moet zeggen, dat dit een heel positief onderhoud was.

Hij vertelde, hoe groot de inzet, buiten de politie, van juist Marokkaanse, Afghaanse, Turkse mensen dit Oud en Nieuw is (te weten de Marokkaanse vereniging, de Turkse vereniging TVB, de Annour moskee, de Ahi Evran moskee, de Iraanse srtichting Sahar, de Marokkaanse voetbal vereniging, HMC, de voetbal vereniging GSC ESDO, de voetbal vereniging BMT, de Marokkaanse stichting Achabab en individuele burgers).

Zij hebben diverse activiteiten ontwikkeld (zoals een zaalvoetbaltoernooi) voor de jeugd om ze bezig te houden (lees hiervoor ook het bericht) en zullen vannacht de hele nacht over straat lopen.

Ik vind dit een heel positief gegeven!

Het bericht van Dhr. Rasenberg:

Wijkgericht politiewerk.

Ik, Hans Rasenberg, werk sinds 1981 bij de politie Haaglanden. Via de politiebureaus Van der Vennestraat, Scheveningen, terug op de Van der Vennestraat, De Heemstraat, Jan Hendrikstraat, Hoefkade en dan per 2006 aan politiebureau Beresteinlaan. Eerst als wijkagent B en vanaf 2008 als chef wijkpolitie.

Als chef wijkpolitie kun je extra een stempel drukken op de uitvoering van het wijkgericht politiewerk.

Hoe doe je dat dan?

Naast een eigen visie op het wijkgerichte politiewerk, heb je ook te maken met een korpsvisie, eigen visies van individuele politiemensen en wat is de visie van al die bewoners en wijkorganisaties. Dus je moet met nogal wat meningen en wensen rekening houden.

Plat gezegd ga je het dus nooit goed doen in het wijkgerichte politiewerk. Want als je naar de een luistert voelt de ander zich te kort gedaan.

Binnen dit kader moet je een weg vinden tot tevredenheid van een ieder. En dat is geen gemakkelijke opgave.Hoe hanteert de politie van bureau Beresteinlaan nu wijkgericht politiewerk.

1)    Wij luisteren naar de wensen van de buurt,

2)    Wij luisteren naar de wijkagenten,

3)    Wij luisteren naar de overige politie medewerkers in het bureau,

4)    Wij luisteren naar politiek, justitieel en politieeel nationaal afgesproken wijzes van aanpakken van problematiek(en) (het politie convenant)

4)    Wij luisteren naar de professionele partners in de wijken,zoals de gemeente, zorg- welzijn en hulpverlening,

5)    Wij luisteren naar de commerciele partners zoals winkeliers, overige ondernemers, vervoersbedrijven (zoals HTM, Veolia) etc.

6)    Wij luisteren naar U, de oudere, de jongere, de vaders en moeders uit ONZE wijken.

7)    Wij luisteren naar vooral wat U wilt.

Al deze informatie leggen wij naast de door ons in de wijk gesignaleerde positieve- en negatieve ontwikkelingen.

Op basis van onze professionaliteit, kennis en voortschrijdend inzicht vormen wij, gelet op al deze signalen ons: Lokaal en wijkgericht politiewerk.Een belangrijke spil in deze aanpak is uw wijkagent. Dus spreek hem vooral aan.

Wij werken in de wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringseveld. De bewoners van deze wijken verschillen vooral van elkaar in culturele achtergrond.

Daar ligt en/of begint ook vaak onbegrip, verwijdering, anonimiteit, afstandelijkheid van en tot elkaar.

Hier begint een deel van de huidige problematiek in de wijken.

Immers onbegrip, afstandelijkheid, anonimiteit, verwijdering is het tegenovergestelde van sociale controle.

Juist die sociale controle was VROEGER zo belangrijk in de buurten.

Je kende elkaar, wist van elkaar problemen en kon zo naar eelkaar een steun zijn als het moeilijk werd.

Ook was het elkaar aanspreken op het gedrag van zoon/dochter of jezelf heel gewoon. Zo kon je immers met elkaar blijven SAMENLEVEN.

Met het verminderen van deze sociale controle is ook het sociaal met elkaar omgaan verminderd.

Dat kan ook niet anders want het een hangt nauw met het andere samen.

Voor ons als politie van bureau Beresteinlaan ligt daar het snijvlak van de huidige problemen.

Daaruit start onze politieaanpak en de parallel daaraan verlopende aanpakken met de diverse (keten) partners in de wijken.Aanpak verleden:

Vanaf 2000 constateerde de politie vab bureau Beresteinlaan op een aantal locaties in de wijken overlast van groepen jongeren. Zij pleegden diefstal, inbraken, straatroof, brandstichting, openlijk geweld, vernieling, baldadigheid, bedreiging, intimidatie, dealen van (hard) drugs, geluidsoverlast, verkeersoverlast, vechtpartijen (ook met politie), wildplassen, vervuiling, hangen  etc.Consequenties

De consequenties van dit groepsgedrag waren dat bewoners in die woon- en leefomgeving in hoge mate onveiligheidsgevoelens ontwikkelen, het woon- en leefgenot in die omgeving  verminderde, men geconfronteerd werd met materiële als immateriële schade(s) en dat bewoners zich negatief uiten over gemeente, politie en overige hulp- en/of welzijn verlenende instanties. Ook bleven buurten/bewoners in die omgeving zich gesloten gedragen en bewoners verhuizen naar elders. Dit frustreert(de) de huidige stadsvernieuwingsactiviteiten en werkzaamheden welke door gemeente, politie, zorg en welzijn in die betreffende buurten/wijken wordt uitgevoerd. Ook had dit gedrag een aanzuigende werking op “soortgelijke” jongeren uit de buurt en van elders.Maatregelen verleden en heden

In het recente 2004 – 2006 verleden heeft dat ertoe geleid dat ondermeer op de locatie Vrederustlaan/Drapeniersgaarde en omgeving, een samenscholingsverbod gedurende 2 jaar is ingesteld.

Gelet op de stadsvernieuwings-activiteiten in het kader van de krachtwijken aanpak en het doorbreken van negatieve ontwikkelingen, welke aan het instellen van een dergelijk verbod kleven, is er per 2006 vanuit de politie, gemeente en overige partners, besloten om dit algemeen samenscholingsverbod niet verder door te zetten.

Wel zijn er met regelmaat handhavingsacties en parallel daaraan verlopende aanpakken op zorg en welzijn ontwikkeld, welke wisselend een structureel danwel een tijdelijk karakter hebben/hadden.

Verder zijn er door de politie van bureau Beresteinlaan, gedurende de afgelopen jaren en tot nu toe, structureel handhavingsacties, gerichte surveillance en opsporingsonderzoeken uitgevoerd op het aanpakken en terugdringen van deze jongeren en de overlast welke zij veroorzaken. Deze locaties gelden als een vast aandachtspunt binnen de aanpak van de wijkpolitie en door wijkagenten wordt continu informatie verzamelt gericht op jongeren welke deel uit maken van deze groepen.

Verder wordt er sterk op netwerk ontwikkeling geïnvesteerd om van daaruit concreet op dergelijke problematiek te kunnen investeren.Algemeen samenscholingsverbod.

Als belangrijkste argumentatie voor de politie om in 2006 voor het opheffen van deze maatregel te kiezen geldt en gold: dat het structureel en langdurig inzetten van een samenscholingsverbod, ter handhaving van de openbare orde, als een “paardenmiddel” moet worden gezien. Gelet op de negatieve consequenties die daarmee verbonden zijn. Immers voor een verzamelverbod is een ieder strafbaar wanneer men zich met twee of meer personen, binnen een bepaald door de burgemeester aangewezen gebied op straat bevindt. Dit geeft direct al aan dat er voor (overige) bewoners binnen dat gebied vergaande beperkingen gelden.

Verder vormt de negatieve publiciteit rondom het besluit van een dergelijke maatregel voor een stigmatiserend effect met betrekking tot een dergelijke wijk(en).

Voor bewoners van zo’n wijk, welke een koopwoning bezitten kan de invoering van een dergelijke maatregel een financiële catastrofe betekenen. Voor goedwillende buurtbewoners kan zo’n maatregel een “self-fulfilling prophecy” inhouden. Immers zij hadden altijd al gezegd dat de gemeente haar zaken niet goed regelt, dat de politie niet goed optreedt en dat het toch geen zin heeft om nog ergens medewerking aan te verlenen. Je kunt maar beter verhuizen. Dit kan weer verstrekkende gevolgen hebben voor welzijn en vrijwilligerswerk en overige (positieve) ontwikkelingen in de wijk(en).

Ook wordt een wijk(en) op deze manier in de media al snel in de vicieuze cirkel van “getto” of “achterbuurt” geplaatst met alle vervelende gevolgen welke dat kan hebben. Door de “rest” van de maatschappij worden de bewoners van zo’n wijk dan al snel als 2e rangsburgers aangekeken.

De politie en overige partijen “moeten” vervolgens “extra” werkzaamheden, tijd en financiën inzetten om de “veiligheid” die in het geding is, te borgen.Heden

Politie Beresteinlaan is er voor iedere burger. Wij zijn ons bewust dat de samenleving steeds pluriformer wordt; er bestaan in het werkgebied van politiebureau Beresteinlaan vele verschillen tussen burgers, bijvoorbeeld qua leeftijd, sociale status en etniciteit. Bovendien kunnen individuele burgers vanuit verschillende hoedanigheden een relatie hebben met de politie. Daarnaast is de burger niet alleen inwoner van een bepaald gebied, maar ook deelnemer aan tal van netwerken, die zich geografisch niet tot één gebied beperken.

De politie van bureau Beresteinlaan onderkent deze pluriformiteit en gaat in haar dienstverlening uit van de gelijkwaardigheid van alle burgers. Dat betekent dat wij in elke unieke situatie zoveel mogelijk zullen inspelen op de behoeften van de betrokken burger, uiteraard binnen de grenzen van onze taakstelling, uit respect voor deze gelijkwaardigheid. Overigens richten wij ons niet alleen op de individuele burger, maar ook op de doelgroepen die meerdere burgers tezamen vormen, zoals bijvoorbeeld de doelgroep ondernemers.

Hoewel de samenleving gekenmerkt wordt door pluriformiteit, zijn er bepaalde behoeften die alle burgers gemeenschappelijk hebben. Iedere burger wil dat de politie:

 • er is op het moment dat het nodig is,
 • betrouwbaar en integer is,
 • de orde handhaaft,
 • criminelen oppakt,
 • maatwerk in veiligheid en dienstverlening levert,
 • doortastend, daadkrachtig en consequent is in haar optreden,
 • hem serieus neemt en hem invloed geeft op de politie-inzet,
 • hem correct bejegent, tijdig informeert en daar waar mogelijk een schaderegeling treft (tussen slachtoffer en verdachte).

Wij verwachten van de burger dat hij:

 • ons tijdig informeert,
 • met ons samenwerkt aan een veiliger samenleving bijvoorbeeld door te participeren in panels en (digitale) netwerken,
 • daar waar mogelijk zelf preventieve maatregelen neemt,
 • respect betuigt.

In een steeds snellere en complexere wereld waarin vele verschillende culturen samen leven en samen werken, wil de politie van bureau Beresteinlaan verschil maken door het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de veiligheidszorg. Veilige wijken maken we niet alleen, maar in samenwerking met burgers, het gezag en onze partners, vanuit het principe van actieve wederkerigheid. Dus SAMEN WERKEN aan veiligheid.Rolmodellen

Een belangrijk speerpunt in de “brede” aanpak van problematiek in onze wijken is het project: “ROLMODELLEN”.

Vorig jaar oktober is de politie van bureau Beresteinlaan gestart met deze vorm van netwerk ontwikkeling en vrijwilligersprojecten.

Dit project houdt in het kort in:

Bewoners van de wijken Bouwlust en Vrederust werken op Oudejaarsavond en nacht mee met de politie.Waarom?

Omdat zij op deze wijze een vorm van sociale controle in de wijken willen terugbrengen en hanteren. Deze bewoners treden zo op als rolmodellen. Zij staan voor algemeen gehanteerde waarden als: respect hebben voor elkaar en elkaars bezit en gedraag je. Wie niet luistert wordt door ons aangesproken.

Zo houden zij vervelende jongeren tegen in veerkeerd gedrag.

Hoeveel rolmodellen zijn er?

Meer dan 200 bewoners.

Wie zijn die rolmodellen?

Zij komen uit de Marokkaanse vereniging, de Turkse vereniging TVB, de Annour moskee, de Ahi Evran moskee, de Iraanse srtichting Sahar, de Marokkaanse voetbal vereniging, HMC, de voetbal vereniging GSC ESDO, de voetbal vereniging BMT, de Marokkaanse stichting Achabab en individuele burgers.

Hebben wij nog rolmodellen nodig?

Ja, hoe meer hoe beter. Alleen door (massale) samenwerking wordt jou buurt sterker. Dan kun je spreken van een Prachtwijk. Dat heeft niets met politiek te maken maar met beleving, gevoel, passie, enthousiasme en het geloof in jou kracht om daar sterk voor te staan. Want dan werk je ook direct aan een betere toekomst en woon- en leefomgeving voor jezelf.

Wat die woon- en leefomgeving is?

Je broer, zus, vader, moeder, opa, oma, oom, tante, neef, nicht, vriend, vriendin, buurman, buurvrouw, de winkelier om de hoek, het wijkcentrum, het jongerenceentrum, de school, de politie, de gemeente, de wooncorporatie, het protiek, de speeltuin, het park, de visvijver, het verzorgingscentrum etc.

Vanuit welk principe werken zij dan?

Een betere wereld (je eigen leefomgeving) begint bij jezelf.

Wie ondersteunen de rolmodellen?

De gemeente van Den Haag (stadsdeel Escamp), de wooncorporaties Staedion, Vestia en Haagwonen, jongerenwerk stichting Mooi en tal van overige netwerkpartners.Ik stop ermee. Maar ben natuurlijk nog niet uitgesproken.

U begrijpt natuurlijk ook dat ik hier nog niet volledig in ben geweest. Ik geef u zo wat inzicht over hoe wij werken en hoe wij met U willen samenwerken.

Nogmaals ik daag u allen uit om met ons mee te werken in de wijken.

U zult dan ervaren dat dit geen plicht is maar een LUST.

En bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemenGroet

Hans Rasenberg

Chef wijkpolitie bureau Beresteinlaan.

Please follow and like us:

Eén reactie

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.